REGLEMENTEN VAN DE VLAAMSE DARTS FEDERATIE

Artikel 1
De reglementen zijn van toepassing op alle aangesloten clubs, spelers en speelsters. De reglementen zijn bindend en niet-naleving ervan kan sancties tot gevolg hebben. Kan via website steeds geraadpleegd worden.

Artikel 2
Aanpassingen en veranderingen aan onderstaand reglement kunnen enkel gebeuren na onderzoek en vergadering van het federatiebestuur. De aangesloten clubs zullen steeds tijdig en via mail of schriftelijk van bovenvermelde veranderingen op de hoogte gebracht worden. De verantwoordelijke zal tekenen voor ontvangst.VERGADERINGEN

Artikel 3
Er wordt vergadering gehouden bij het begin en het einde van het seizoen en als de noodzaak dit vereist. Deze vergaderingen en locatie worden per email of de website aangekondigd. De vergaderingen dienen bijgewoond te worden door minstens één en liefst twee clubafgevaardigden.

Artikel 4
Het niet zenden van de meegedeelde afgevaardigde(n) naar de vergadering van clubafgevaardigden, kost aan de in gebreke blijvende club een boete van 5 euro te voldoen binnen de 10 dagen en op de rekening ( BE23.1030.3062.5291 ) gestort worden. Bij niet-tijdige betaling zal de som in mindering gebracht worden van de competitiewaarborg.

AANSLUITINGSVOORWAARDEN

Artikel 5
Een club, die wenst aan te sluiten, zal een inschrijvingsformulier via website afhalen, dat duidelijk ingevuld en ondertekend dient terug bezorgd te worden aan Jean Cuypers (jean.cuypers@skynet.be). En hierbij worden ook de nodige gelden gestort op de rekening (BE23.1030.3062.5291 ) van de Vlaamse Darts Federatie.

Artikel 6
Het aansluitings- of heraansluitingsgeld bedraagt, clubs (25 euro) en leden (10 euro p/p ) Bij deze som wordt eveneens een jaarlijks te bepalen waarborgsom gevraagd, dienstig voor het dekken van niet of niet-tijdig betaalde boetes, forfaitsommen, e.d. De waarborgsom dient steeds een minimum van 50 euro te bedragen.

Artikel 7
Formulieren voor clubbestuur, afgevaardigden en spelers zijn steeds ter beschikking op website of via mail te vragen. Spelersformulieren dienen duidelijk in drukletters ingevuld te worden en voorzien van 2 pasfoto’s + lidgeld en de som van 10 euro per speler terug bezorgd te worden aan het sportsecretariaat. De inschrijvingen zullen goedgekeurd worden tot 31 Januari. Er mag pas gespeeld worden na bevestiging van ontvangst: inschrijvingsgeld – ingevuld formulier – 2 pasfoto’s. ,

Artikel 8
Een speler / speelster is slechts spelgerechtigd, wanneer hij de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft bij inschrijving en als hij / zij houder is van een geldige licentie, die hem / haar na het voldoen van de inschrijvingsvoorwaarden ter beschikking wordt gesteld of zijn naam vermeld wordt op de website.

Artikel 9
Elk lid is houder van een licentie waarop naam, voornaam, geboortedatum, licentienummer en pasfoto vermeld staan. Het is aan de verantwoordelijke van de speler en club ervoor te zorgen dat de gegevens die bekend zijn bij de federatie, met de werkelijkheid overeenstemmen.

Artikel 10
Op het sportsecretariaat berust een klassement van alle spelers / speelsters. Bij betwisting over een al dan niet geldige licentie of over de juistheid van de gegevens, zal dit klassement (met de bij de federatie bekende gegevens) geraadpleegd worden.

Artikel 11
De licenties van de opgestelde spelers / speelsters (en reserves) dienen steeds ter inzage te liggen bij het wedstrijdblad. De clubverantwoordelijken hebben het recht deze te controleren en zich ervan te overtuigen of de juiste speler aan het wedstrijdblok verschijnt. Bij twijfel wordt een vermelding in die zin op het wedstrijdblad vermeld en voor de betrokken speler word O.V. (onder voorbehoud) genoteerd. Indien van een speler de licentie niet kan voorgelegd worden kan het sportsecretariaat gebeld worden.

Artikel 12
De Vlaamse Dartsfederatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

MATERIËLE UITRUSTING

Artikel 13
Verlichting : alle wedstrijdborden dienen op een gepaste wijze verlicht te worden door een lichtbron die op een gunstige plaats is aangebracht. De verlichtingsbronnen mogen de speler aan de werplijn niet hinderen. Werplijn : de werplijn (drempel) dient een verplichte lengte van minimum 1000 mm en 30 mm hoogte te hebben en moet geplaatst worden op een minimum werpafstand. Er is maar één manier om een dartsbord op te hangen. De hoogte van het middelpunt van de bulls eye is precies 1 m 73 verwijderd van het grondvlak en de werplijn is op 2 m 37 gemeten vanaf de voorkant van het bord. Een speler die 1 of meerdere pijlen wenst te werpen vanaf het punt dat zich bevindt aan gelijk welk einde van de werplijn (drempel), moet zijn voeten zo plaatsen dat ze de denkbeeldige lijn die zich aan beide einden van de werplijn (drempel) bevindt niet overschrijden.

PUNTENTELLING EN SPELWIJZE

Artikel 14
De competitie wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijden. Zo heeft elke club om de beurt het thuisvoordeel.

Artikel 15
Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee spelers d.m.v. het 501 – spel.

Artikel 16
De competitie 501 wordt gespeeld naar best van 3. Dit is naar twee winnende legs. De bezoekende speler werpt eerst de roos en die het dichts bij de roos werpt, begint alle oneven legs (1 – 3) en de tegenstrever begint de even leg (2).

Artikel 17
Als bij het werpen naar de bull (grote roos) de pijl van de eerst werpende speler / speelster in het bulls eye (kleine roos) steekt, dient deze pijl uitgetrokken te worden alvorens de tweede speler / speelster naar de roos werpt. Als bij dergelijke worpen de pijl afketst of uitvalt, mag de pijl opnieuw geworpen worden,hier bij telt heel het dartsbord als speelveld.

Artikel 18
Een pijl die uit het blok valt voor de derde pijl geworpen is, krijgt geen punten. Een pijl die op het blok afketst of een hindernis raakt vooraleer in het blok te belanden, krijgt geen punten.

Artikel 19
Een pijl die achterop een andere pijl blijft steken, krijgt geen punten.

Artikel 20
Een pijl die tijdens het spel uit het blok valt, mag niet opnieuw geworpen worden.

Artikel 21
Een pijl krijgt de punten van het vak, afgebakend door het metalen rooster, waartussen hij in het blok steekt. Hij moet met de punt in het blok steken of met de punt het oppervlak van het blok raken.

Artikel 22
De pijlen dienen steeds alle drie geworpen worden, tenzij men op een rechtmatige wijze de nulscore bereikt heeft.

Artikel 23
De pijlen moeten in het blok blijven steken tot de scheidsrechter de punten gezien, geroepen en genoteerd heeft. Als de pijlen uit het blok getrokken worden vooraleer de scheidsrechter de punten gezien heeft, zal dit als een nulworp genoteerd worden.

Artikel 24
Als beide spelers / speelsters op 2 punten (dubbel één) komen te staan, krijgen zij vanaf dat moment elk nog 5 beurten om uit te werpen. Als dan nog geen van beide uitgeworpen heeft, wordt er getosst (muntstuk) en de winnaar van de toss kiest wie eerst naar de roos werpt. De speler / speelster die het dichtst bij de roos werpt wint de leg in kwestie, hier bij telt heel het dartsbord als speelveld.

Artikel 25
De speler / speelster wordt geacht na elke beurt of de punten, die op het scorebord genoteerd worden, overeenstemmen met de gegooide waarde. Latere beslissingen over foutieve berekeningen zijn onmogelijk of beide spelers dienen hiermee akkoord te gaan.

DE SCHEIDSRECHTER

Artikel 26
De scheidsrechter meld hoeveel de speler /speelster gegooid heeft en noteert de punten van de speler / speelster. Hij MAG melden wat er over blijft van de punten . Hij wordt geacht steeds het juist gezien te hebben. Bij betwisting over de geworpen punten zal het steeds het oordeel van de scheidsrechter zijn dat bindend is en dient gevolgd te worden.

Artikel 27
De scheidsrechter wordt steeds door de thuisploeg geleverd. En word verwacht duidelijk en goed leesbaar te schrijven.

Artikel 28
Rechtzetting van fouten in de door de scheidsrechter geschreven / afgetrokken punten zijn onmogelijk vanaf het ogenblik dat de speler op 170 punten of minder staat.

Artikel 29
De scheidsrechter mag de spelers niet beïnvloeden door woord of gebaar.

ORGANISATIE VAN EEN CLUB

Artikel 30
Een club bestaat uit leden van de federatie, die licentiehouder zijn. Als leden van een club geen licentiehouder zijn, komen zij niet in aanmerking om bijvoorbeeld het ledental te bepalen bij opsplitsing van een club. Dergelijke clubleden kunnen ook geen officiële taak uitoefenen binnen de organisatie van de federatie, zoals clubafgevaardigde bij algemene vergadering, enz…

Artikel 31
Het clubbestuur dient gekozen te worden uit de leden van de club.

Artikel 32
Elke club duidt twee afgevaardigden aan voor de algemene vergadering van de clubafgevaardigden. Deze afgevaardigden houden de club op de hoogte van de besproken punten.

Artikel 33
Het clubbestuur houdt een bijgewerkt reglement bij, dat bij wedstrijden steeds aanwezig is en dat bij betwisting kan geraadpleegd worden. Het reglement kan ook steeds bekeken worden via website of aangevraagd worden via mail (p.lathouwers@telenet.be).

Artikel 34
Elke verandering in het ledenbestand van een club wordt onmiddellijk gemeld aan de sportsecretaris.

Artikel 35
Als een club over een inwendig clubreglement beschikt, mat dit reglement geen punten bevatten die indruisen tegen de federatiereglementen.

VERANDEREN VAN CLUB OF CLUBLOKAAL; TIJDENS DE COMPETITIE

Artikel 36
Vanaf zijn / haar inschrijving in een club voor het komende seizoen kan een speler / speelster niet meer van club veranderen voor de duur van het betrokken seizoen. Uitgezonderd wel, dat deze betrokken persoon nog geen match heeft gegooid. De betaalde lidgelden kunnen onder geen enkele voorwaarden terug gevorderd worden door de club.

Artikel 37
Geen intern clubreglement kan het veranderen van club op het einde van het seizoen in de weg staan.

Artikel 38
De overgang van een voltallige club naar een ander lokaal zal, evenals alle andere veranderingen in de gegevens van de club of het lokaal, steeds onmiddellijk en schriftelijk gemeld worden aan het sportsecretariaat van de federatie. De clubnaam dient behouden tot het einde van het seizoen.

Artikel 39
Bij opsplitsing van een club of het verlaten van een club door een groot deel van de spelers, zal het gebeuren onmiddellijk gemeld worden aan de federatie. In dit geval bestaat er geen vaste regel voor wie nu verder de competitie zal afwerken en wie de naam van de club verder zal mogen behouden. Het federaal bestuur zal in dergelijke gevallen in vergadering bijeen komen en een oplossing uitwerken samen met de betrokken partijen.

Artikel 40
Bij problemen betreffende veranderen van club of lokaal kan de federatie steeds een afwijkende regeling treffen in het belang van de uitbouw van de leden en / of clubbestand.

Artikel 41
Na alle voorziene wedstrijden van het seizoen geeft de club alle licenties terug aan het sportsecretariaat. Bij einde seizoenvergadering.

INDELING – SAMENSTELLING – OPSTELLING DER PLOEGEN

Artikel 42
De clubs zijn onderverdeeld in reeksen. De clubs spelen met minimum 4 heren en 2 dames.

Artikel 43
Een dame kan steeds in de reeks van de heren aantreden, doch niet omgekeerd.

Artikel 44

Enkel spelers, vermeld op het wedstrijdblad (opgestelden en reserves) mogen spelen.

Artikel 45
Enkelwedstrijden worden gespeeld naar best van 3.

Artikel 46
Een speler kan enkel 3 keer aantreden in dezelfde wedstrijd, als hij / zij opgesteld staat voor eerste, tweede en derde deel van de westrijd.

Artikel 47
De volgorde waarin gespeeld wordt, is deze vermeld op het wedstrijdblad.

Artikel 48
Om 19.45 uur dient het wedstrijdblad ingevuld te zijn en er van elke club minstens 4 spelers (4 spelers houdt in 3 heren en 1 dame) aanwezig te zijn. Deze 4 spelers moeten in de basisploeg vermeld staan, dit wil zeggen dat wanneer een ploeg zich aanbiedt met 4 spelers, deze de eerste 4 plaatsen op het wedstrijdblad innemen en zeker niet als reserve mogen ingeschreven zijn. De wedstrijd start om 20.00 u. Als één van de clubs op het vermelde uur niet aanwezig is met het vereiste minimum spelers, zal een bestuurslid gecontacteerd worden. Dit bestuurslid zal dan eventueel ter plaatse de situatie bekijken en de nodige regelingen treffen. Als één der clubs voor 19.45 u laat weten dat zij om één of andere reden pas later aanwezig kan zijn, is het raadzaam het bestuur te contacteren. In dit geval kan de wedstrijd later aanvangen, maar enkel indien er op voorhand verwittigd werd.

Artikel 49
Een speler die de eerste ronde om 20.00 u niet aanwezig is, wordt opgesteld onderaan de ploegopstelling van de eerste ronde. Hij wordt aangeduid met L.K. (laatkomer). Een laatkomerwedstrijd kan uitgesteld worden tot 21.30 u en als de betrokkene dan nog niet aanwezig is, mag een op het wedstrijdblad vermelde reservespeler ter vervanging aangeduid worden. Zijn punten worden naast zijn naam genoteerd en bij de afwezige speler wordt FF (forfait) gezet (dus geen 2-0 !!!). Bij de tweede en derde ronde dienen de spelers aanwezig te zijn wanneer zij worden afgeroepen om hun wedstrijd aan te vangen. Indien de laatkomers niet aanwezig zijn, mogen er steeds reservespelers in hun plaats opgesteld worden.

Artikel 50
Spelers die als reservespeler aanwezig zijn, moeten ook op het wedstrijdblad vermeld zijn anders verliest een speler het recht in te vallen voor een speler dit niet kwam opdagen. De eerste opgesteld reserve valt in op de eerste open gekomen plaats op het wedstrijdblad (heren voor heren en dames voor dames of heren).

Artikel 51
Als er geen reservespelers op het wedstrijdblad vermeld zijn bij aanvang van de wedstrijd zal bij het niet komen opdagen van een speler ook niemand anders deze plaats mogen innemen. Een dergelijke wedstrijd wordt dan als een verloren wedstrijd genoteerd d.w.z. F.F. (fortait).

UITSTELWEDSTRIJDEN

Artikel 52

Competitie- en bekerwedstrijden die wegens omstandigheden op de vooropgestelde datum niet kunnen plaatsvinden dienen voor de geprogrammeerde datum van de wedstrijdkalender aan het sportsecretariaat gemeld te worden. Dergelijke wedstrijden worden via mail door beide partijen gemaild, als wederzijdse overeenkomst die door beide partijen goedgekeurd is. De nieuwe datum dient vermeld te worden.

Artikel 53
Wedstrijden waarvan de datum veranderd wordt moeten gespeeld worden op de daarvoor voorzien data in de competitiekalender (inhaalwedstrijden).

Artikel 54
Een club die niet op een competitie- of bekerwedstrijd verschijnt of met te weinig spelers aanwezig is om de wedstrijd normaal (cfr art. 50) te kunnen starten, moet aan de andere club 25 EURO schadevergoeding betalen. Aan de federatie wordt door de in gebreke gebleven club een boete van 12,50 EURO betaald. De betalingen dienen te gebeuren voor de volgende competitiewedstrijd op rekening nr.: BE23.1030.3062.5291 en deze zal dan door het bestuur aan de betrokken club overhandigd worden.

Artikel 55
Na drie forfaits wordt de club uit competitie genomen en behandeld als volledige forfait. Bij volledige forfait wordt de som van 150€ van de desbetreffend ploeg gevraagd die gestort moet worden op de rekening BE23.1030.3062.5291 van de V.D.F.. Alle tegen deze club behaalde punten in heen- en terugronde vervallen dan voor de gehele competitie zowel na 3 forfaits als volledige forfait.

Artikel 56
De thuisploeg zorgt voor de wedstrijdbladen. Deze formulieren moeten in drievoud (doorschrijfformulieren) ingevuld worden zodat drie identieke exemplaren verkregen worden. Voor het niet tijdig binnenbrengen van het origineel wedstrijdblad geldt een boete van 5 EURO aangerekend aan de thuisploeg. Het is de verantwoordelijkheid van de thuisploeg om de bladen tijdig binnen te sturen.

Artikel 57
Het wedstrijdblad dient duidelijk leesbaar en in drukletters ingevuld te worden. Het wedstrijdblad wordt ook op de daarvoor bestemde plaats ondertekend door beide partijen, met vermelding van de naam van de clubverantwoordelijke, die het formulier tekent. Eventuele opmerkingen kunnen op de daarvoor voorziene plaats genoteerd worden. Men dient ook steeds in te vullen of men al dan niet een schriftelijke klacht zal indienen in geval er iets ernstigs misliep. Veranderingen of schrappingen op het wedstrijdblad zullen steeds door beide partijen geparafeerd worden. Het aantal schrappingen wordt dan op de plaats “opmerkingen” genoteerd. De spelers worden vermeld met familienaam en voornaam (voorkomen van vergissingen met meerdere spelers met dezelfde familienaam). Speelsters worden vermeld met de meisjesnaam.

UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN

Artikel 58
Uitslagen dienen door de thuisploeg naar het sportsecretariaat gestuurd te worden en dit ten laatste de maandag na de wedstrijd. Dit wil zeggen ten laatste woensdag avond in bezit van sportsecretariaat . Te laat opsturen betekent een boete van 5 euro. Te storten op rekening nummer BE23.0130.3062.5291

Artikel 59
De klassementen worden opgemaakt op de volgende wijze : Ploegenklassement : een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op voor de winnende ploeg en 0 punten voor de verliezende. Een gelijkspel betekent 1 punt voor beide ploegen. Persoonlijk klassement : wanneer een speler / speelster wint met 2-0 krijgt deze 3 punten, winst met 2-1 betekent 2 punten. Verliest een speler met 2-1 dan krijgt deze toch nog 1 punt, en verliest deze met 2-0 dan betekent dit 0 punten. Deze punten worden gegeven aan de speler / speelster op zijn /haar eerste gespeelde wedstrijd dat staat op het wedstrijdblad. Als een dame de 1ste wedstrijd als heer speelt telt ook deze voor haar individuele punten.

Artikel 60
Er zal regelmatig een ploegen- en individueel klassement opgesteld worden door het sportbestuur , en deze zal op regelmatige basis op de website online gezet worden of kan steeds aangevraagd worden via mail aan een van de bestuursleden

Artikel 61
De ranking wordt opgemaakt volgens de behaalde punten. Bij gelijke punten is er een gedeelde plaats zowel bij ploegen als bij individuele ranking

DEGRADEREN EN PROMOVEREN

Artikel 62
Per reeks zullen in principe op het einde van het seizoen twee clubs overgaan naar een hogere reeks (de twee eersten) en twee dalen naar een lagere reeks (de twee laatsten). De eersten van de eerste reeks blijven uiteraard in deze reeks. De mogelijkheid bestaat dat meer dan 2 clubs overgaan naar een hogere reeks, om de plaatsen van desgevallend weggevallen clubs op te vullen. Een club die wegvalt wordt beschouwd als een degraderende club. Wanneer er meer ploegen wegvallen dan voorzien, zal het bestuur beslissen hoeveel ploegen er naar een hogere reeks promoveren. De overgang naar een hogere reeks wordt bepaald aan de hand van de behaalde punten in de ploegenrangschikking. Op dit artikel zijn steeds uitzonderingen mogelijk die dan besproken worden op een algemene vergadering.REGLEMENT OP

BEKERWEDSTRIJDEN

Artikel 63
Deelname aan de bekercompetitie is gratis.

Artikel 64
Bekerwedstrijden bestaan uit een heen- en terugwedstrijd, behalve de finale. Waar de finale wordt gespeeld wordt beslist door het bestuur en wordt tijdig meegedeeld via website of mail.

Artikel 65
De algemene regels betreffende aanvangstijd, te laat komen, opgaan van de wedstrijd, puntentelling en spelwijze, reservespelers, speelgerechtigheid, uitwerpen, enz… blijven gelden zoals in de competitie. Alle wedstrijden gaan door best van 3. Indien een bekerwedstrijd in geval van heen en terugwedstrijd op een gelijke stand eindigt (18 -18 na twee wedstrijden dient er een “captains choice” geworpen te worden. Dit betekent 3 extra wedstrijden, een man, een dame en terug een man (eveneens best van 3). Dit geldt ook als de bekerfinale (geworpen in één westrijd) eindigt op 9 -9. De uitslag hiervan kan dan in het vak opmerkingen vermeld te worden.

Artikel 66
Voor deelname aan een bekerwedstrijd moet een speler de normale aansluitingsvoorwaarden vervuld hebben, zich niet bevinden in een toestand van schorsing. Om aan de halve finale en finale deel te nemen dient men respectievelijk 5 en 7 wedstrijden gespeeld te hebben in competitie- of bekerwedstrijden.

Artikel 67
Bij eventuele betwisting over voorvallen die niet duidelijk in het reglement beschreven zijn zal het federatiebestuur zich beraden over de te volgen weg.